Add a cooperation offer


Niniejszym oświadczam, że w związku z moim udziałem w projekcie pt. „Promocja potencjału gospodarczego Subregionu Tarnowskiego w kraju i na arenie międzynarodowej” 3 Oś Priorytetowa Przedsiębiorcza Małopolska, Działanie 3.3 Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.1 Promocja gospodarcza Małopolski,, przyjmuję do wiadomości, że:
1. Administratorem danych osobowych w ramach zbioru „Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014–2020”, jest Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków.
2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach zbioru „Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych” jest Minister Infrastruktury i Rozwoju z siedzibą w Warszawie przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa.
3. Podstawę prawną przetwarzania moich danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 2 lub art. 27 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, z późn. zm.) - dalej „ustawa o ochronie danych osobowych” z uwzględnieniem zapisów:
 art. 54 ust. 2, art. 65, art. 115, art. 122 ust.3, art. 125 ust. 2 lit. d, ust. 4 lit. a oraz ust. 5 i 6 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320, z późn. zm.) oraz pkt 3 A ppkt iv załącznika XIII Kryteria desygnacji Instytucji Zarządzającej i Instytucji Certyfikującej do tego rozporządzenia,
 art. 5 oraz art. 19 ust. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 470) oraz załącznika I i II do tego rozporządzenia,
 art. 9 ust. 2, art 22 - 24 i 26 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1146, z późn. zm.),
 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi (Dz. Urz. UE L 286 z 30.09.2014, str. 1).
4. Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu „Promocja potencjału gospodarczego Subregionu Tarnowskiego w kraju i na arenie międzynarodowej”, Nr RPMP.03.03.01-12-0109/16, w zakresie:
a) zarządzania, kontroli, audytu, ewaluacji, sprawozdawczości i raportowania w ramach RPO WM 2014-2020;
b) zapewnienia realizacji obowiązku informacyjnego dotyczącego przekazywania do publicznej wiadomości informacji o podmiotach uzyskujących wsparcie z funduszy polityki spójności w ramach RPO WM 2014-2020.
5. Moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Zarządzającej RPO WM 2014-2020 z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków, beneficjentowi realizującemu projekt „Promocja potencjału gospodarczego Subregionu Tarnowskiego w kraju i na arenie międzynarodowej” – Fundacji Małopolska Izba Samorządowa mającej siedzibę w Krakowie, ul. Stradomska 11 oraz partnerom uczestniczącym w realizacji projektu: Tarnowskiemu Klasterowi Przemysłowemu Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie, ul. Słowackiego 33-37 i Gminie Brzesko z siedzibą w Brzesku, ul. Głowackiego 51. Moje dane osobowe mogą zostać udostępnione firmom badawczym realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej RPO WM 2014-2020, Instytucji Zarządzającej RPO WM 2014-2020 lub beneficjenta badania ewaluacyjne w ramach RPO WM 2014-2020 oraz specjalistycznym firmom realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej RPO WM 2014-2020 kontrole w ramach RPO WM 2014-2020;
6. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu;
7. Zapoznałem/am się z treścią rozdziału 4 ustawy o ochronie danych osobowych, dot. praw osoby, której dane dotyczą, w zbiorach danych osobowych, tj. mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

OŚWIADCZENIE OSOBY, KTÓREJ DANE OSOBOWE SĄ PRZETWARZANE W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ PROJEKTU

Niniejszym oświadczam, że w związku z moim udziałem w projekcie pt. „Promocja potencjału gospodarczego Subregionu Tarnowskiego w kraju i na arenie międzynarodowej” 3 Oś Priorytetowa Przedsiębiorcza Małopolska, Działanie 3.3 Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.1 Promocja gospodarcza Małopolski,, przyjmuję do wiadomości, że:
1. Administratorem danych osobowych w ramach zbioru „Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014–2020”, jest Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM 2014-2020) z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków.
2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach zbioru „Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych” jest Minister Infrastruktury i Rozwoju z siedzibą w Warszawie przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa.
3. Moje dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji Projektu „Promocja potencjału gospodarczego Subregionu Tarnowskiego w kraju i na arenie międzynarodowej”, jak również w celu realizacji zadań związanych z ewaluacją, kontrolą, monitoringiem i sprawozdawczością w ramach RPO WM 2014-2020,
4. Moje dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom wyłącznie w celu realizacji ww. Projektu „Promocja potencjału gospodarczego Subregionu Tarnowskiego w kraju i na arenie międzynarodowej”, jak również w celu realizacji zadań związanych z ewaluacją, kontrolą, monitoringiem i sprawozdawczością w ramach RPO WM 2014-2020,
5. Podanie przeze mnie danych osobowych w celu przetwarzania jest dobrowolne, ale ich niepodanie może uniemożliwić realizację celu przetwarzania,
6. Zapoznałem/am się z treścią rozdziału 4 ustawy o ochronie danych osobowych, dot. praw osoby, której dane dotyczą, w zbiorach danych osobowych, tj. mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Accept(required)

Zmiana rozmiaru
Kontrast
wpChatIcon