O Projekcie

 • OPIS
 • DO KOGO ADRESUJEMY NASZE DZIAŁANIA?
 • CO PROPONUJEMY?
 • CO OFERUJEMY?
 • PARTNERZY PROJEKTU

Promocja potencjału gospodarczego Subregionu Tarnowskiego w kraju i na arenie międzynarodowej” to projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 3. Przedsiębiorcza Małopolska, Działanie 3.3. Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Jego celem projektu jest wzrost zainteresowania ofertą gospodarczą Małopolski Wschodniej, w tym w szczególności Subregionu Tarnowskiego, wśród potencjalnych inwestorów polskich i zagranicznych, a tym samym przyspieszenie tempa rozwoju społeczno–gospodarczego tej części regionu Małopolski, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju
 • Przedsiębiorstwa należące do sektora małych i średnich przedsiębiorstw

 • Instytucje Otoczenia Biznesu

 • Władze lokalne z subregionu zaangażowane w promocję gospodarczą

 • Mieszkańcy Subregionu Tarnowskiego

 • Media lokalne, regionalne

 • Przedsiębiorstwa krajowe z rozwiniętą siecią przedstawicielstw regionalnych

 • Importerzy

 • Krajowe i zagraniczne izby, organizacje i stowarzyszenia gospodarcze

 • Międzynarodowa i krajowa opinia publiczna

 • Media lokalne, regionalne, krajowe i zagraniczne

 • Turyści biznesowi, w tym organizatorzy turystyki biznesowej, touroperatorzy

 • Zintegrowany portal gospodarczy potencjału Subregionu Tarnowskiego, dostępny w pięciu wersjach językowych, zawierający m.in. bazy z ofertami: inwestycyjną, współpracy przedsiębiorstw polskich oraz  zagranicznych, niezbędne informacje dla eksportera zainteresowanego wejściem na rynki zagraniczne oraz dla potencjalnego inwestora zainteresowanego lokalizacją inwestycji w Polsce
 • Misję przyjazdową dla dziennikarzy zagranicznych – spotkania B2B z polskimi przedsiębiorcami, przedstawicielami władz lokalnych, wizytacja stref gospodarczych w subregionie
 • Wydarzenia o charakterze targowo-wystawienniczym w kraju i  zagranicą – udział w wybranych imprezach targowo-wystawienniczych
 • Konferencję promująca potencjał Subregionu Tarnowskiego w Brukseli, z udziałem przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, partnerów gospodarczych (izb, zrzeszeń gospodarczych), instytucji otoczenia biznesu, przedsiębiorstw.
 • Promocję gospodarczą subregionu tarnowskiego za pośrednictwem portalu oraz wydarzeń o charakterze wystawienniczo-targowym

 • Analizy potencjału eksportowego Subregionu Tarnowskiego w wiodących i perspektywicznych sektorach gospodarki

 • Analizy wybranych rynków zagranicznych

 • Seminaria dla przedsiębiorstw z sektora MŚP, jednostek samorządu terytorialnego, Instytucji Otoczenia Biznesu w zakresie profesjonalizacji procesów promocji gospodarczej

 • Wsparcie konsultacyjno-informacyjne dla przedsiębiorstw sektora MŚP w procesie umiędzynaradawiania działalności gospodarczej.

          Gmina Brzesko

Zmiana rozmiaru
Kontrast
wpChatIcon