Konferencja w Brukseli promująca potencjał gospodarczy

W dnia 27-29.11.2018 r. w Brukseli odbędzie konferencja pn. „Małopolska – tu warto inwestować”. Wydarzenie to jest końcowym elementem projektu pt. „Promocja potencjału gospodarczego Subregionu Tarnowskiego w kraju i na arenie międzynarodowej”, realizowanego przez Partnerstwo trzech instytucji: Fundację Małopolska Izba Samorządowa, Tarnowski Klaster Przemysłowy S.A. oraz Gminę Brzesko w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 3. Przedsiębiorcza Małopolska, Działanie 3.3. Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Głównym celem konferencji jest wzmocnienie wizerunku potencjału małopolskiej gospodarki, w szczególności Subregionu Tarnowskiego na arenie międzynarodowej.
Promocja potencjału gospodarczego Subregionu Tarnowskiego będzie się odbyć w sposób niestandardowy, bo poprzez pokazanie kompetencji lokalnych – zdolnych do zaangażowania się w rozwój społeczny i gospodarczy Subregionu, Małopolski, całego kraju Europy. Promocja ta ma nie być kolejną standardową prezentacją walorów, produktów itp., ale konstruktywnym kształtowaniem warunków dla rozwoju, które – bazując na różnicach wewnątrz Europy – potrafią wykorzystać je do synergii potencjałów warunkujących znaczenie gospodarki europejskiej w globalnym obiegu gospodarczym. Promocja ta wykorzystuje niestosowane dotąd narzędzie, jakim jest konferencja, składająca się z kilku elementów, z których centralne znaczenie ma debata: o wartościach i pragmatycznych aspektach współpracy gospodarczej.
Do udziału w konferencji zaproszono z 25 przedstawicieli samorządów lokalnych, przedsiębiorstw i instytucji otoczenia biznesu z subregionu tarnowskiego.

Podczas konferencji odbędzie się debata w z udziałem przedstawicieli JST i MSP z Subregionu Tarnowskiego, parlamentarzystów PE, przedstawicieli KE, w tym z Komisarz Elżbietą Bieńkowską, Przedstawicielstwa Województwa Małopolskiego przy PE, środowisk opiniotwórczych, mediów.

Zasadniczym pytaniem, na jakie uczestnicy będą chcieli odpowiedzieć podczas konferencji, to jak wpisywać się w globalny obieg gospodarczy przez sektor MSP z regionów i subregionów takich, jak wschodnia Małopolska.

Debata koncentrować się ma wokół następujących zagadnień:
-jakich potencjałów brakuje Europie i które może posiadać subregion tarnowski w procesach wzmacniania znaczenia gospodarki europejskiej w ogólnoświatowym obiegu gospodarczym,
-jakie warunki musi spełnić subregion tarnowski (w tym również cała Małopolska), by być partnerem gospodarczym dla inwestorów zewnętrznych,
-jak sektor MSP z subregionu tarnowskiego może współtworzyć kolejne ogniwa łańcucha globalnej wartości dodanej,
-jakie warunki musi spełnić sektor publiczny (samorząd, rząd, lokalni, krajowi i europejscy politycy, IOB itp.), by wzmocnić znaczenie lokalnej gospodarki i sektora MSP,
-czego przedsiębiorcy sektora MSP oczekują od UE (PE i KE),
-czego w decyzjach i postępowaniu UE (KE i PE) nie rozumieją przedsiębiorcy,
-czego wprost oczekuje UE (PE i KE) od przedsiębiorców subregionu tarnowskiego, by móc kreować taką politykę gospodarczą, która wzmacnia pozycję konkurencyjną Europy i przyczynia się do spowolnienia procesów przesuwania globalnej osi gospodarczej z relacji Europa – USA w kierunku USA – Azja – Chiny, w tym szczególnie w kontekście ogromnej szansy i wyzwania, jakie stoi przed sferą gospodarczą, czyli EXPO Dubai 2020.

0 Comments

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Zmiana rozmiaru
Kontrast
wpChatIcon