Vademecum inwestora

 • Uwarunkowania prawne procesu inwestycyjnego
 • Ścieżka inwestorska
 • Instrumenty finansowe
 • Strefy Aktywności Gospodarczej
 • Instytucje Otoczenia Biznesu w Subregionie Tarnowskim
 • Jednostki Samorządu Terytorialnego

Proces inwestycyjny to szereg działań związanych z pozyskanie terenu pod inwestycję, rozpoczęciem robót budowlanych, oddaniem obiektu do użytkowania oraz uruchomieniem określonego przedsięwzięcia inwestycyjnego: działalności produkcyjnej, handlowej lub usługowej.

 

Uwarunkowania procesu inwestycyjnego wynikają z szeregu przepisów, m.in.

 1. Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska – stawia wymagania w zakresie udostępniania informacji nt. oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
 2.  Ustawa z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane – określa, kiedy inwestor zobowiązany jest przed przystąpieniem do realizacji swojej inwestycji uzyskać pozwolenie na budowę oraz określa obowiązki inwestora w procesie budowlanym
 3. Ustawa z dnia 2.07.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej 
 4. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – ustala przeznaczanie terenów oraz zasady ich zabudowy i zagospodarowania
 5. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – odnosi się do inwestycji publicznych, w tym infrastruktury technicznej niezbędnej do realizacji lub prawidłowego funkcjonowania nowej zabudowy.

 

Rozpoczęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce uregulowane jest przepisami prawa, m.in.:

 1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.
 2. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej
 3. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych
 4. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny
 5. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
 6. Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym
 7. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych
 8. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych

Proces inwestycyjny składa się z dwóch zasadniczych części:

 • wybór terenu pod inwestycję i przygotowanie inwestycji (sporządzenie biznesplanu, sporządzenie dokumentacji projektowej, uzyskanie pozwolenia na budowę)
 • realizacja inwestycji (przeprowadzenie przetargu na wykonanie robót budowlanych, budowanie i oddanie do użytku obiektów budowlanych, rozpoczęcie działalności gospodarczej).

 

Przed rozpoczęciem inwestycji, inwestor powinien zweryfikować przeznaczenie nieruchomości oraz jej stan prawny. Inwestor powinien sprawdzić czy nieruchomość jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz sprawdzić czy planowana przez niego inwestycja jest zgodna z przeznaczeniem nieruchomości.

 

Przed opracowaniem projektu budowlanego należy określić warunki zabudowy dla terenu inwestycji. Przewiduje je miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Jeśli nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, inwestor powinien wystąpić o ustalenie warunków zabudowy. Planując inwestycję, warto zwrócić uwagę na to, czy drzewa lub krzewy znajdujące się na nieruchomości nie zostały przeznaczone do zachowania. Należy ponadto sprawdzić, czy któreś z drzew rosnących na nieruchomości nie zostało uznane za pomnik przyrody.

Inwestor uzyskuje pozwolenie na budowę i może przystąpić do realizacji robót budowlanych. Po zakończeniu robót konieczne jest uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego, co zamyka proces inwestycyjny.

 

W Polsce działalność gospodarczą można prowadzić w formach:

 • spółki handlowe, dzielące się na:
 • spółki kapitałowe (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz akcyjna);
 • spółki osobowe (spółka jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo-akcyjna);
 • oddział przedsiębiorcy zagranicznego;
 • przedstawicielstwo przedsiębiorcy zagranicznego;
 • indywidualną działalność gospodarczą (w tym w ramach spółki cywilnej).

 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - jest najpopularniejszą spółką handlową w Polsce. Może być utworzona przez jednego bądź więcej wspólników. Jej założycielami mogą być osoby fizyczne albo osoby prawne, bez względu na obywatelstwo i miejsce siedziby. Umowa spółki z o.o. musi być sporządzona w postaci aktu notarialnego. Jeżeli umowa spółki nie stanowi inaczej, zysk przypadający wspólnikom dzieli się w stosunku do udziałów.

 

Spółka akcyjna - spółkę może zawiązać jedna albo więcej osób. Wspólnikami są akcjonariusze posiadający określone ilości akcji, które upoważniają ich do otrzymywania wyznaczonej części dywidendy. Dywidenda jest to kwota przeznaczona do podziału pomiędzy akcjonariuszy.

 

Spółka jawna – jest spółką osobową i może być utworzona przez osoby fizyczne i prawne. Każdy wspólnik odpowiada za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem.

 

Spółka partnerska – jest spółką osobową utworzoną przez wspólników (partnerów) w celu wykonywania wolnego zawodu w spółce. Partnerami w spółce mogą być wyłącznie osoby uprawnione do wykonywania następujących zawodów: adwokata, aptekarza, architekta, inżyniera budownictwa, biegłego rewidenta, brokera ubezpieczeniowego, doradcy podatkowego, maklera papierów wartościowych, doradcy inwestycyjnego, księgowego, lekarza, lekarza dentysty, lekarza weterynarii, notariusza, pielęgniarki, położnej, radcy prawnego, rzecznika patentowego, rzeczoznawcy majątkowego i tłumacza przysięgłego.

 

Spółka komandytowa - może być utworzona przez co najmniej dwie osoby. Jedna osoba odpowiada za zobowiązania spółki tylko do tzw. sumy komandytowej, a druga odpowiada za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem.

 

Spółka komandytowo-akcyjna – jest spółka osobową. Przeznaczona jest dla dużych przedsiębiorstw rodzinnych. Zysk podlega podziałowi pomiędzy tworzących ją wspólników na podstawie zawartej umowy spółki.

 

Jednoosobowa działalność – prowadzona jest samodzielnie. Właściciel firmy prowadzi działalność i reprezentuje firmę na zewnątrz.

 

Spółka cywilna -  może być utworzona przez co najmniej dwie osoby. Do rejestracji spółki cywilnej nie jest wymagany kapitał.

 

W przypadku wyboru działalności w formie spółki handlowej rejestracja dokonywana jest w Krajowym Rejestrze Sądowym - KRS. Jednoosobową działalność gospodarczą i spółkę cywilną należy zarejestrować w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministerstwo Gospodarki - CEIDG.

Przedsiębiorstwa prowadzące lub rozpoczynające działalność gospodarczą mogą ubiegać się o różnego rodzaju zachęty inwestycyjne, takie jak pożyczki, dotacje z funduszy UE, dotacje ze środków krajowych, zwolnienia i ulgi podatkowe.

ZWOLNIENIA I ULGI PODATKOWE

 1. ZWOLNIENIA OD PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI – miasto TARNÓW

Przedsiębiorcy na terenie miasta Tarnowa mogą skorzystać ze zwolnień od podatku od nieruchomości na podstawie trzech uchwał Rady Miejskiej, po spełnieniu warunków wynikających z ich zapisów.

 

Uchwała XI/116/2015 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy na terenie Gminy Miasta Tarnowa (pomoc de minimis). Ze zwolnień od podatku od nieruchomości na podstawie w/w Uchwały mogą skorzystać przedsiębiorcy będący podatnikami podatku od nieruchomości, którzy utworzą nowe miejsca pracy na terenie miasta Tarnowa.

 

Uchwała NR LIII/674/2014 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków wraz z gruntami, w których wykonano remont elewacji lub iluminację świetlną (pomoc de minimis). Ze zwolnień od podatku od nieruchomości na podstawie w/w uchwały mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy dokonają remontu elewacji lub wykonają iluminację świetlną budynków wchodzących w skład zabytkowego układu urbanistycznego wpisanego do rejestru zabytków decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Tarnowie nr wpisu A-86 z dnia 12 kwietnia 1976 r.

 

Uchwała XI/117/2015 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną (regionalna pomoc inwestycyjna). Ze zwolnień od podatku od nieruchomości na podstawie w/w uchwały mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy zrealizują nowe inwestycje i utworzą nowe miejsca pracy związane z tymi inwestycjami na wyznaczonych w uchwale terenach.

 

Kontakt:

Urząd Miasta Tarnowa, Wydział Podatków i Windykacji, ul. Nowa 4, tel. +48 14 68 82 512

Urząd Miasta Tarnowa, Wydział Rozwoju Gospodarczego, ul. Mickiewicza 6, tel. +48 14 68 82 821

 1. ZWOLNIENIA OD PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI – TUCHOWSKA STREFA AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ

Wysokość stawki podatku od nieruchomości określa uchwała nr XXXIII/197/2016 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 30 listopada 2016 r.

Stawka podatku od nieruchomości związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej położonych na obszarze TSAG wynosi:

 • 0,10 zł od 1 m2 powierzchni gruntów
 • 10 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części

POŻYCZKI I PORĘCZENIA

INSTYTUCJE UDZIELAJĄCE POŻYCZEK I WSPARCIA FINANSOWEGO PRZEDSIĘBIORCOM – POWIAT TARNOWSKI, BRZESKI, DĄBROWSKI

 • Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zajmuje się przyjmowaniem wniosków o udzielenie pożyczek, analizą formalną i merytoryczną wniosków oraz współpracą z instytucjami finansowymi udzielającymi pożyczek i kredytów. TARR S.A oferuje: 
  • Fundusze Pożyczkowe - Beneficjentami pożyczek mogą być mikro i mali przedsiębiorcy zarejestrowani i prowadzący działalność gospodarczą na terenie województwa małopolskiego. Pożyczka udzielana jest na rozpoczęcie działalności, rozwój firmy, inwestycje i bieżącą działalność. Wysokość pożyczki do 100 tys. zł.
  • Fundusze Pożyczkowo–Restrukturyzacyjne  - Beneficjentami pożyczek mogą być mikro, mali i średni przedsiębiorcy zarejestrowani i prowadzący działalność gospodarczą od co najmniej 6 miesięcy. Pożyczka udzielana jest na utworzenie nowych miejsc pracy oraz na rozpoczęcie działalności dla byłych pracowników górnictwa, hutnictwa i wielkiej syntezy chemicznej. Wysokość pożyczki do 250 tys. zł.
  • Fundusz pożyczkowy „Odbudowa i rozwój” – pożyczki na inwestycje, dwa rodzaje:
   • Pożyczki dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców. Pożyczka przeznaczona na pokrycie wydatków inwestycyjnych w celu wzmocnienie przedsiębiorstwa. Finansowane przedsięwzięcie musi być realizowane na terenie województwa małopolskiego.
   • Pożyczka dla MŚP, którzy ponieśli materialne starty w miejscu wykonywania działalności w wyniku klęsk żywiołowych. Pożyczka przeznaczona na realizację inwestycji rozwojowej na terenie województwa małopolskiego.
  • Poręczenia - stanowią wsparcie dla przedsiębiorców w zakresie dostępu do zewnętrznego finansowania w postaci kredytów bankowych oraz pożyczek na prowadzenie działalności gospodarczej. Celem jest pomoc finansowa w powstawaniu, funkcjonowaniu i rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa małopolskiego i powiatów sąsiadujących z powiatem tarnowskim.

 

Kontakt: Zespół d/s Funduszy Pożyczkowych i Poręczeniowych, ul. Szujskiego 66, 33-100 Tarnów,  tel. +48 14 623-55-18, http://www.tarr.tarnow.pl/

 

 • Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. oferuje:
  • Pożyczki dla mikro, małych i średnich firm z województwa małopolskiego na okres 60 miesięcy. Wartość: od 10.000 do 400.000 zł, na cele bezpośrednio związane z podejmowaniem lub rozwijaniem działalności gospodarczej
  • Małopolski Fundusz Pożyczkowy korzystnie oprocentowane pożyczki na rozwój i prowadzenie działalności gospodarczej. Maksymalnie kwota 250 000 zł.
  • Pożyczki na start to wsparcie na start i dodatkowe stanowisko pracy. Pożyczka na założenie firmy do 77 000 zł, pożyczka na zatrudnienie pracownika do 23 000 zł.

 

Kontakt: Departament Instrumentów Finansowych, ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków, tel. +48 12 617 66 67, e-mail: pozyczki@marr.pl, http://www.marr.pl/

DOTACJE

 • Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości oferuje wsparcie dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w Programach Regionalnych poszczególnych województw w kilku obszarach:
  • Projekty badawcze i wdrażanie innowacji. Dofinansowanie na prowadzenie prac badawczych i rozwojowych, infrastrukturę do badań i wdrażanie innowacji można uzyskać w Programie Inteligentny Rozwój ze środków Europejskich.
  • Rozwój działalności firmy. Środki dostępne są głównie w formie pożyczek. Fundusze Europejskie oferują wsparcie dając poręczenie (gwarancję spłaty) bankowi, w którym przedsiębiorca bierze kredyt.
  • Informatyzacja. Możliwość pozyskania środków na rozwój handlu elektronicznego, portalu e-usługowego czy rozwiązań B2B.

 

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Krakowie

ul. Wielicka 72B, 30-552 Kraków, tel. +48 12 616 06 16, email: fem@umwm.pl, http://www.mcp.malopolska.pl

ZWOLNIENIA OD PODATKU DOCHODOWEGO NA TERENIE SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ – TARNÓW, ZAKLICZYN, DĄBROWA TARNOWSKA, TUCHÓW (wybrane działki)

 

Strefa działa na podstawie Ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i będzie funkcjonować do końca 2026 roku.

Specjalna strefa ekonomiczna przeznaczona jest dla wszystkich firm z sektora tradycyjnego przemysłu z wyjątkiem produkujących wyroby koncesjonowane przez państwo (m.in. alkohol, wyroby tytoniowe, produkcja stali).

 

Przedsiębiorcy inwestujący na terenie SSE mogą uzyskać pomoc publiczną przyznawaną w formie zwolnień od podatku dochodowego. Warunkiem jest uzyskanie zezwolenia od Krakowskiego Parku Technologicznego na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie SSE.

 

Wysokość pomocy publicznej jest zróżnicowana ze względu na wielkość firmy.

Małe firmy otrzymują najwyższy poziom pomocy publicznej, który w województwie małopolskim wynosi 55%, średnie firmy mogą liczyć na 45%, duże firmy 35%.

 

Ulgę w podatku dochodowym mogą uzyskać firmy realizujące nowe projekty inwestycyjne, które spełniają równocześnie dwa kryteria: zainwestują na terenie SSE minimum 100 tys. euro; prowadzona przez nie działalność gospodarcza kwalifikuje się do objęcia pomocą publiczną, co szczegółowo reguluje rozporządzenie w sprawie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej.

 

Istnieją dwa sposoby naliczania pomocy publicznej:

– z tytułu nowo utworzonych miejsc pracy

– z tytułu poniesionych przez przedsiębiorcę nakładów inwestycyjnych

w związku z realizacją nowego projektu inwestycyjnego.

 

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie Tarnowskiego Klastera Przemysłowego S.A. oraz Krakowskiego Parku Technologicznego

 

(j. polski) http://www.tkp.com.pl/specjalna-strefa-ekonomiczna

http://www.kpt.krakow.pl/specjalna-strefa-ekonomiczna/

 

(j. angielski) http://www.en.tkp.com.pl/specjalna-strefa-ekonomiczna

http://www.kpt.krakow.pl/en/special-economic-zone/

Do zadań instytucji otoczenia biznesu można zaliczyć: wspieranie przedsiębiorczości, ułatwianie rozpoczynania działalności gospodarczej, pomoc nowotworzonym przedsiębiorcom, promocję gospodarczą i wsparcie rozwoju.

 

Instytucje Otoczenia Biznesu to głównie:

 1. Agencje Rozwoju Regionalnego – instytucje wspierające rozwój jednostek samorządu terytorialnego: gminy, powiatu, województwa. Działalność skierowana jest na inicjowanie, promowanie i wspieranie wszelkich inicjatyw służących szeroko rozumianemu rozwojowi regionalnemu.
 2. Klastry to przestrzennie skoncentrowana grupa przedsiębiorstw, instytucji i organizacji powiązanych siecią zależności. Małe i średnie firmy mogą uzyskać przewagę konkurencyjną nad swoimi korporacyjnymi rywalami.
 3. Izby Gospodarcze zrzeszają osoby i podmioty zajmujące się prowadzeniem działalności gospodarczej.

 

Nazwa Instytucji

Dane adresowe

Kontakt i strona www

Oferowane usługi

Tarnowski Klaster Przemysłowy S.A.

Ul. Słowackiego 33-37

33-100 Tarnów

tel: +48 14 627 75 94

fax: +48 14 627 75 93

email: sekretariat@tkp.com.pl

http://www.tkp.com.pl/

- doradztwo

- kompleksowa obsługa inwestora

- analiza dostępnych źródeł dofinansowania i możliwości skorzystania z ulg podatkowych

- wsparcie w procesie inwestycyjnym

Adresaci usług:

-        rozpoczynający działalność, w tym start-upy

-        przedsiębiorstwa

-        inwestorzy

Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

ul. Szujskiego 66

33-100 Tarnów

tel: +48 14 621-34-50

email: tarr@tarr.tarnow.pl

http://www.tarr.tarnow.pl/

-        doradztwo

-        usługi szkoleniowe

-        opracowywanie wniosków do programów unijnych

-        obrót nieruchomościami

-        wynajem powierzchni

Adresaci usług:

-        rozpoczynający działalność

-        przedsiębiorstwa

-        osoby fizyczne

-        jednostki samorządu terytorialnego

Izba Przemysłowo - Handlowa w Tarnowie

ul. Słoneczna 32/9

33-100 Tarnów

tel/fax. +48 14 621 57 96

email:

iph@chamber-tarnow.com.pl

www.chamber-tarnow.com.pl

-        doradztwo

-        usługi szkoleniowe

-        atesty, certyfikaty, zezwolenia

-        informacyjne

Adresaci usług:

-        rozpoczynający działalności

-        przedsiębiorstwa

-        osoby fizyczne

Izba Rzemieślnicza

oraz Małej i Średniej

Przedsiębiorczości w Tarnowie

ul. Kochanowskiego 32

33-100 Tarnów

 

 

tel.+48 14 621 31 48

fax +48 14 621 57 69

email: rzemioslo@izbarzemieslnicza.tarnow.pl

http://izbarzemieslnicza.tarnow.pl/

-        doradztwo

-        usługi szkoleniowe

-        wdrażanie ISO

-        organizowanie konkursów

Adresaci usług:

-        rozpoczynający działalność

-        osoby fizyczne

Naczelna Organizacja Techniczna

Federacja Stowarzyszeń Naukowo – Technicznych

Rada w Tarnowie

Rynek 10

33-100 Tarnów

tel./fax +48  14 630 01 72

e-maile: nottarnow@wp.pl   

http://tarnow-not.cba.pl/

-        doradztwo w zakresie rozwiązań wykorzystujących odnawialne źródła energii

-        oceny energetyczne budowli

-        usługi szkoleniowe

Adresaci usług:

-        przedsiębiorstwa

-        jednostki samorządu terytorialnego

Stowarzyszenie

Przedsiębiorców Brzeskich

ul. Puszkina 4

32-800 Brzesko

Tel. +48 14 663 38 95

 

- Zrzeszanie przedsiębiorców brzeskich

- wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw

- działalność informacyjna

- usługi szkoleniowe

Cech Rzemieślników oraz Małych i Średnich Przedsiębiorców w Brzesku

ul. Ogrodowa 3

32-800 Brzesko

tel. +48 14 66 311 61

email: cechbrzesko@gmail.com

www.cech.brzesko.pl/

- udzielanie swoim członkom porad i instruktażu

- prowadzenie poradnictwa prawnego i podatkowego dla swoich członków

Adresaci usług:

- członkowie

Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców w Dąbrowie Tarnowskiej

Rynek 35

33-200 Dabrowa Tarnowska

tel. +48 14 642 25 27

http://cechdt.pl/

- usługi w zakresie doradztwa  finansowego

- rozliczenia ksiąg przychodów i rozchodów, dokumentacji ZUS

- organizowanie szkoleń prowadzonych przez Inspekcję Pracy

Adresaci usług:

- członkowie

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. – Departament Wsparcia Przedsiębiorczości

ul. Kordylewskiego 11

31-542 Kraków

tel. +48 12 617-66-42

e-mail: marr@marr.pl,biuro@marr.pl

- doradztwo dla przedsiębiorców i osób zakładających działalność gospodarczą.

- usprawnienie obsługi inwestora i eksportera

- promocja gospodarcza

Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o.

ul. Podole 60

30-394 Kraków

 

tel. +48 12 640 19 40

biuro@kpt.krakow.pl

http://www.kpt.krakow.pl/

- wsparcie rozwoju przedsiębiorczości

- tereny inwestycyjne

Nazwa Instytucji

Dane adresowe

Kontakt i strona www

Oferowane usługi

Urząd Miasta Tarnowa - Wydział Rozwoju Gospodarczego

ul. Mickiewicza 6

33-100 Tarnów

tel: +48 14 68 82 820

+48 14 68 82 821

e-mail: a.batko@umt.tarnow.pl

www.tarnow.pl/

- analiza dostępnych źródeł dofinansowania i możliwości skorzystania z ulg podatkowych

- wsparcie w procesie inwestycyjnym

- doradztwo

- obsługa inwestorów

Adresaci usług:

- Rozpoczynający działalność oraz firmy sektora MŚP

- inwestorzy

 

Urząd Miasta Brzeska

ul. Głowackiego 51

32-800 Brzesko

email: umbrzesko@brzesko.pl

tel. +48 14 6863100

http://www.brzesko.pl/

- wsparcie informacyjne

- doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej

Adresaci usług:

- Rozpoczynający działalność oraz firmy sektora MŚP

- inwestorzy

 

Urząd Miejski w Dąbrowie Tarnowskiej

Rynek 34

33 -200 Dąbrowa Tarnowska

(14) 642-27-75 umdt@dabrowatar.pl 

www.dabrowatar.pl

- wsparcie informacyjne

- doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej

Adresaci usług:

- Rozpoczynający działalność oraz firmy sektora MŚP

- inwestorzy

 

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego -

Punkt informacyjny dla mieszkańców powiatów: m. Tarnów, tarnowskiego, brzeskiego oraz dąbrowskiego.

ul. Wałowa 37

33-100 Tarnów

 

Tel. +48 12 616 03 61

- wsparcie informacyjne w zakresie warunków, kryteriów i procedur przyznania dotacji

- pomoc w znalezieniu odpowiedniego projektu

- pomoc w realizacji projektu

- organizowanie spotkań informacyjnych oraz szkoleń dla beneficjentów

- nieodpłatne udostępnianie publikacji nt. Funduszy Europejskich

Zmiana rozmiaru
Kontrast
wpChatIcon